دیدار صمیمانه اعضای شورای اسلامی شهرستان با ...

حضور اعضای شورای اسلامی شهرستان در جلسه شورای اسلامی شهر و دیدار و گفتگو با ...

جلسه کمیسیون بهداشت و درمان شوای اسلامی ...

در ابتدا آقای دکتر اقبالیه مسئول کمیسیون بهداشت و درمان شورا، با بیان خیرمقدم به ...

تبریک شورای اسلامی شهر دامغان درخصوص انتصاب ...

تبریک شورای اسلامی شهر دامغان درخصوص انتصاب سرکار خانم منصوری بعنوان معاون استاندار سمنان

مکاتبات شورای اسلامی شهر درخصوص پیگیری نارضایتی ...

پیرو درخواست‌ها و نارضایتی مردمی درخصوص تجاوز به حریم پیاده روها و مسیر عبور همشهریان ...

برگزاری سومین جلسه ستاد جشنواره پسته با ...

به یاری حق سومین جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره ملی پسته ایران – دامغان ...

بمناسبت هفته قوه قضائیه صورت پذیرفت: دیدار ...

بمناسبت هفته قوه قضائیه صورت پذیرفت: دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر دامغان با ...

مصوبات جلسه ۲۵۷ – ۹۹/۰۳/۲۴ شورای اسلامی ...

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۲۵۷/ ۹۹ مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی ...