جمعه، 3، خرداد، 1398 | Friday، 24 May، 2019

تجدید آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوار حائل،تک لبه و تمیز کردن جداول

کد خبر: 101633
پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 18:30
نمایش: 80

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸ می باشد.

لینک اصل محتوا در اداره کل راه و شهرسازی لارستان

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی