جمعه، 28، تیر، 1398 | Friday، 19 July، 2019

آگهی فراخوان مناقصه عمومی لکه گیری

کد خبر: 121532
جمعه 21 تیر 1398 ساعت 13:29
نمایش: 53

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۹۸/۰۴/۱۷ می باشد.

لینک اصل محتوا در اداره کل راه و شهرسازی لارستان

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی