اداره کل راه و شهرسازی استان قم

اداره کل راه و شهرسازی استان قم یک سازمان دولتی می باشد