انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد