انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان غربی

انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان غربی یک انجمن می باشد