شهرداری گلپایگان با سابقه ترین شهرداری استان اصفهان است و بنابر سوابق موجود در سال 1305 تاسيس گرديده است. در ابتدا چون شهرداري سازمان مستقلي نداشت و جزء شعب فرمانداري محسوب مي شد، لذا معمولاً معاون فرماندار مسئوليت انجام امور شهرداري را بر عهده داشت. اولين شهردار رسمي گلپايگان به موجب حكم وزیر كشور آقاي محمد علي موسوي، معاون فرماندار وقت بود كه با حفظ سمت، به سرپرستي شهرداري منصوب گرديد.

جمعيت شهر گلپایگان بر اساس سر شماري سال 95 :  58198 نفر
تعداد پرسنل :  150  نفر    

درجه شهرداری: 8 

محدوده قانونی :  33  کیلومترمربع

 حریم شهر: 177کیلومتر مربع