در سال 1343 فرد خیر و دوراندیش و فرهنگی منطقه شیخ یاسر نصوری از بخشداری وقت تقاضای ضرورت ایجاد شهرداری را نمود . که شهرداری این شهر در سال 1345 به تصویب رسیده و در سال 1346 شروع به کار نمود . در حال حاضر شهرداری این شهر دارای درجه پنج می باشد . پس از پیروزی اتقلاب اسلامی ایران تاکنون 8 نفر در سمت شهردار در این شهر خدمت نموده اند . تعداد کارمندان این شهرداری 15 نفر می باشد که سه نفر از آنها در سمت شهردار پارسیان – درگهان و دشتی مشغول خدمت هستند .