شهر فامنين مرکز شهرستان فامنين داراي 15000 نفر جمعيت واز شهرهاي قديمي استان همدان به شمار ميرودکه در زمان صفويه داراي بازار بوده ودربين بلاد شمالي همدان مطرح بوده است.فامنين در135 کيلومتري جاده ساوه به همدان ودر55 کيلومتري همدان واقع شده است ارتفاع آن از سطح دريا 1639 متر وطول وعرض جغرافيايي آن به ترتيب 58/ 48 و 07/35 درجه ميباشد. فامنين زادگاه علماوعرفاي بنامي چون شهيد دکتر مفتح وآيت اله جناب وسيد احمد مليحي ،شيخ ازناوي وشيخ عبدالقادر زرقاني است. از مشاهيرمشهورفامنين شرف الدين علي فامنيني از وزيران ايلخان مغول سلطان ابوسعيد ميتوان نام برد ،که کتاب ترجمه عهد نامه مالک اشتر نوشته ابوالرضا حسين بن محمدعلوي به او پيش کش شده است. در فرهنگ جغرافيايي ايران جلد 5 درباره فامنين آمده است:قصبه اي از دهستان درجزين رزن شهرستان همدان که در 31 هزار گزي جنوب قصبه رزن به همدان واقع است. جلگه اي سردسير داراي 4170 تن سکنه است.آب آنجا از قنات فامنين تامين ميشود ومحصولات عمدهاش غلات ،حبوبات،صيفي،لبنيات وشغل اهالي زراعت وکله داري وصنعت دستي زنان قالي بافي است داراي 50 دکان ويک دبستان است.راه فرعي وشوسته دارد .

قره تپه در جنوب فامنين که قدمت آن به پيش از تاريخبر ميگردد در حقيقت يکي از قديمي ترين استقرار هاي بشري است اين تمدن در حوزه قره چاي در سه کيلومتري جنوب فامنين قرار دارد وبا تمدن حوزه مرکزي ايرانمانند سيلک کاشان وجيرفت کرمان قابل مقايسه است .

درزبان محلي به فامنين ،پنبه لو ميگويند وآن به دليل کشت پنبه در زمانهاي گذشته در اين منطقه بوده است وحمداله مستوفي درکتاب(نزهه القلوب) از اين منطقه به نام (فامسين) ياد کرده است.

آثارتاريخي وجاذبه هاي گردشگري شهرستان فامنين:

تعداد کل آثار تاريخي شناسايي شده در شهرستان فامنين 92 اثر ميباشد که 36 اثر به ثبت آثار ملي ايران رسيده و56 اثر ديگر جزءآثار حفاظتي ميباشند.

الف) پل هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1- پل جهان آباد،قدمت صفويه،شماره ثبت 2287 درمورخ9/1/1378 واقع در بخش مرکزي،دهستان خرم دشت ودر470 متري جنوب غربي جهان آباد.

2-پل خماجين ،واجد ارزش تاريخي،قدمت پهلوي،واقع در بخش مرکزي دهستان مفتح روستاي خماجين.

ب) مقابر شهرستان فامنين:

1- امامزاده ازناوکه به نام امامزاده عين وغين نيز خوانده ميشوند ،واجد ارزش تاريخي ،قدمت سلجوقيان،شماره ثبت 1867 در تاريخ 21/2/76 واقع در فامنين،دهستان پيشخور 300 متري جنوب روستاي ازناو.

2-امامزاده يارم قيه ،واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در فامنين،دهستان پيشخور روستاي يارم قيه.

پ) مساجد شهرستان فامنين:

1- مسجد خوش آباد، قدمت قاجاريه،شماره ثبت 17144 درمورخ27/8/1385 ، واقع در فامنين،دهستان خرم دشت روستاي خوش آباد.

2- مسجد بازران،واجد ارزش تاريخي،قدمت قاجاريه،واقع در بخش فامنين.

ت)بافت هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1-بافت روستاي قلعه جوق، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي قلعه جوق.

2- بافت روستاي ازناو، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي ازناو.

3- بافت روستاي باغچه غاز، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي .

4- زاغه هاي عشايري قشلاق گمار، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي قشلاق گمار.

ث)حمام هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1-حمام قديمي فامنين، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در داخل شهر.

2-حمام خزينه امامزاده ازناو، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي امامزاده ازناو.

3-حمام همه کسي، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي همه کسي.

4-حمام امامزاده پيرنهان، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي امامزاده پيرنهان.