شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد