شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

اولین واحدهای تولید برق نیروگاه اصفهان در سال 1346 با یک واحد دیزلی با قدرت تولید 3300 کیلووات برق شروع به کار نمود و سپس دو واحد دیزلی دیگر با همان مشخصات به آن افزوده شد.

با افزایش مصرف برق در استان اصفهان و گسترش شبکه سراسری، نصب واحدهای بخاری تولید برق در نیروگاه اصفهان آغاز  و دو واحد 37.5 مگاواتی در سال 1348 مورد بهره برداری قرار گرفت.

با توجه به روند افزایش مصرف برق در سال 1353 یک واحد بخاری 120 مگاواتی و در سال 1359 یک واحد بخاری 320 مگاواتی راه اندازی  و نهایتاً آخرین واحد بخاری نیروگاه اصفهان در سال 1367 با تولید نامی 320 مگاوات به شبکه سراسری متصل گردید و توان تولید نامی واحدهای بخاری نیروگاه اصفهان به 835 مگاوات رسید.