شركت مدیریت تولید برق دماوند

شركت مدیریت تولید برق دماوند یک سازمان دولتی در شهر دماوند می باشد