شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در سال۱۳۷۱ و در راستاي سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه پنج ساله اول عمراني كشور در جهت تغيير ساختار شركت هاي تابعه وزارت نيرو، تحت عنوان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان تشكيل و متولي انجام كليه كارهاي مربوط به توزيع نيروي برق در استان خراسان گرديد. حوزه عملكرد شركت در بدو تاسيس(۱۳۷۱) شامل كليه شهرستانهاي استان پهناور خراسان و مشهد مقدس بود كه بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰ كيلومتر مربع ( يك پنجم مساحت كل كشور) را شامل مي شد.

با توجّه به گستردگي استان خراسان و پراكندگي محدوده تحت پوشش و بمنظور ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم در نيمه دوّم سال ۱۳۷۳ شهرستانهاي مشهد، فريمان، سرخس، چناران با عنوان شركت نيروي برق شهرستان مشهد تشكيل و حوزه عملياتي آن از اين شركت منفك گرديد. و بدين ترتيب حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شامل ۱۹ شهرستان : سبزوار، نيشابور، بجنورد، قوچان، تايباد، تربت جام، شيروان، اسفراين، درگز، تربت حيدريه، بيرجند، گناباد، كاشمر، بردسكن، طبس، فردوس، قاين، نهبندان و خواف شد و در قالب دو مديريت برق شمال و جنوب استان اداره مي گرديد .

از ابتداي سال ۱۳۷۵ با عنايت به توسعه شبكه ها ، برق دارشدن روستاها و ... حوزه عملياتي شركت به سه مديريت برق تقسيم گرديد :

الف) شمال : شامل شهرستانهاي سبزوار، بجنورد، قوچان، شيروان، اسفراين و درگز

ب ) جنوب : شامل شهرستانهاي بيرجند، گناباد، طبس، فردوس، قاين و نهبندان

ج ) مركز : شامل شهرستانهاي نيشابور، تربت حيدريه، كاشمر، تربت جام، خواف و تايباد

در پايان سال ۱۳۷۸ نيز با توجه به روند روبه افزايش مشتركين ، توسعه شبكه و همچنين استقلال شهرستانهاي بردسكن و جاجرم ساختار تشكيلاتي شركت به چهار مديريت برق تقسيم گرديد :

الف) شمال : شامل شهرستانهاي سبزوار، بجنورد، قوچان، شيروان، اسفراين و درگز و جاجرم

ب ) جنوب : شامل شهرستانهاي بيرجند، گناباد، قاين، طبس، فردوس و نهبندان

ج ) غرب : شامل شهرستانهاي سبزوار، نيشابور، كاشمر و بردسكن

د ) شرق : شامل شهرستانهاي تربت حيدريه، گناباد، تربت جام، تايباد و خواف

با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم و با عنايت به گستردگي استان خراسان و پراكندگي شهرستانهاي تحت پوشش ، شهرستانهاي بيرجند، قائن، نهبندان، فردوس و طبس از حوزه عملياتي اين شركت منفك و با نام شركت توزيع نيروي برق جنوب خراسان از ابتداي سال ۱۳۸۰ فعاليت رسمي خود را شروع كرد بدين ترتيب تعداد مشتركين شركت در پايان سال ۱۳۸۰ به ۷۳۷۵۵۶ مشترك رسيد .

با آغاز سال ۱۳۸۱ شهرستانهاي بجنورد ، قوچان ، شيروان ، اسفراين ، درگز ، جاجرم ، مانه و سملقان از حوزه عملياتي شركت منفك و با نام شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان فعاليت رسمي خود را شروع كرد. بدين ترتيب تعداد مشتركان تا پايان سال ۱۳۸۱به ۵۲۳۸۲۷ مشترك رسيد .

درآذرماه سال ۱۳۸۱ نام شركت به " شركت توزيع نيروي برق مركز خراسان " تغيير يافت. در سال ۱۳۸۲ شهرستانهاي فريمان ، سرخس و چناران از حوزه عملياتي شركت نيروي برق شهرستان مشهد جدا و به شركت توزيع نيروي برق مركز خراسان پيوست وبدين ترتيب شهرستانهاي فريمان و سرخس در حوزه عملياتي مديريت برق شرق و شهرستان چناران در حوزه عملياتي مديريت برق غرب قرار گرفت و تعداد مشتركين در پايان سال ۱۳۸۲ به ۶۱۶۲۱۸ مشترك رسيد . تعداد شهرستانهاي تحت پوشش اين شركت با احتساب شهرستانهاي خليل آباد در حوزه مديريت برق غرب و رشتخوار در حوزه مديريت برق شرق به ۱۴ شهرستان رسيد .

در سال ۱۳۸۴ و در پي تغيير و تحولات صورت گرفته و تقسيم استان خراسان بزرگ به سه استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي و بر اساس تصميم مجمع عمومي نام شركت توزيع نيروي برق مركز به "شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي" كه منتسب بنام مبارك حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحيه و الثناء بود تغيير يافت .

در سال ۱۳۸۵ با الحاق شهرستان فردوس از استان خراسان جنوبي و الحاق شهرستانهاي قوچان و درگزاز استان خراسان شمالي و به جهت كنترل و نظارت بيشتر بر عملكرد شهرستانهاي تحت پوشش، شركت در قالب سه مديريت برق غرب، شرق و شمال به فعاليتهاي خود ادامه داد. استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در سال ۱۳۸۶ نقطه عطفي در تاريخ تشكيل اين شركتها محسوب مي گردد . شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در پانزدهم مهرماه ۱۳۸۶ مستقل گرديد كه نقطه عطفي درانجام فعاليت هاي اساسي و زير بنايي شركت محسوب مي گردد. بدين ترتيب شركت مادر تخصصي توانير بعنوان رياست مجمع شركت هاي توزيع برق كشور انتخاب گرديد . در همين سال با توجه به الحاق شهرستان فردوس به استان خراسان جنوبي اين شهرستان از حوزه عملياتي اين شركت منفك گرديد ودر سال ۱۳۸۷ شهرستان كلات از حوزه عملياتي شركت نيروي برق شهرستان مشهد جدا و به شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي پيوست و در همين سال شهرستان مه ولات و در سال ۱۳۸۸ شهرستانهاي زاوه ، فيروزه ، جوين ، جغتاي ، بجستان و در سال ۱۳۹۰ شهرستان هاي باخرز و خوشاب و در سال ۱۳۹۵ مديريت برق گلبهار و در سال ۱۳۹۶ شهرستان داورزن و در سال ۱۳۹۸ شهرستان هاي زبرخان و صالح آباد با توجه به تقسيمات كشوري مستقل گرديدند.