شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

شركت توزيع نيروي برق استان گيلان وظيفه خطير توزيع مطلوب انرژي برق  و تامين روشنايي معابر كليه نقاط استان گيلان رابر عهده دارد و ما (مديريت و كاركنان ) معتقديم كارمان ارزشمند است زيرا:
خدمت عمومي كه نياز اوليه جامعه مي باشد را ارائه نموده كه با توجه به توريستي و سياحتي بودن استان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد .
_ ما مي خواهيم ضمن كم نمودن فاصله خود با شركت هاي پيشتاز صنعت برق به موقعيت ممتازي در اين زمينه دست يابيم .
_ ما مي خواهيم و مي توانيم برترين شركت توزيع نيروي برق در كشور باشيم.
_ ما معتقديم مشتركين برق سهامداران شركت هستند، لذا حفظ حقوق و رعايت احترام آنها اولويت ماست .
_ ما آرزو داريم شركت بصورت سهامي عام در خدمت شهروندان باشد .
_ما شديداً معتقديم كه در برابر نسلهاي آينده مسوليت داريم لذا حفظ محيط زيست، يك اصل واجب الرعايه براي ماست .
_ اعتقاد داريم منابع انساني سازمان مهمترين عامل موفقيت مي باشد. لذا احترام به شخصيت و حفظ و رعايت حقوق كاركنان نيز از اولويتهاي ماست .