شركت توزيع نيروي برق تبريز در تاريخ 75/01/22  تحت شماره 7694 در اداره ثبت شرکتهای تبريز به ثبت رسيده و مسئوليت توزيع نيروي برق را در محدوده شهرتبريز و حومه و شهرهای اسکو ، ایلخچی، آذرشهر ، گوگان ، ممقان ، خسروشهر و سهند برعهده دارد.  محدوده تحت پوشش اين شركت را عرصه اي به مساحت حدود 4770 كيلومترمربع با جمعيتي معادل 1650000   نفر كه در قالب تعداد یک شهرستان و هفت  شهر  اسكان دارند تشكيل مي‌دهد.

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارت است از :

* ایجاد ، توسعه و بهینه سازی شبکه
* ارائه خدمات توزیع برق
* بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه ها
* خرید و فروش و جابجایی برق
* راهبری و پایش شبکه توزیع برق
* سایر موارد بر طبق اساسنامه