شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان مسئولیت مدیریت تولید و تامین انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار در منطقه تحت پوشش جغرافیایی خود را عهده دار بوده و در جهت انجام ماموریتهای محوله و به منظور تحقق اهداف راهبردی و عملیاتی در زمینه های برق رسانی و ایجاد شفافیت در کلیه سطوح ارتباطی و در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو، متعهد به ارائه خدمات فراگیر، مطمئن و اقتصادی برق به مشترکین خود می باشد و ضمن تمرکز مستمر بر انتظارات و نیازهای مشتریان، ارزش پایدار برای مشتری ایجاد نموده و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه ها، کلیه امکانات و توانائیهای سازمانی را در جهت تامین و برآوردن نیازهای آنان و جلب رضایت تمامی ذینفعان سازمان بکار گرفته است.

موقعیت جغرافیائی
شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان از نـظر موقعیت تقسیمات برقی در شمالغرب ایران و از شمال به کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ازغرب به کشورهای ترکیه و عراق، از شرق به برق گیلان، از جنوب غربی به برق غرب، از جنوب شرقی به برق زنجان مرتبط می باشد و از نظر تقسیمات کشوری، مسئولیت برق رسانی به سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی را به عهده دارد.

ماموریت و حوزه عملیاتی شرکت
شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی توانیر، ماموریت تامین، تولید، انتقال و فروش نیروی برق مطمئن در حوزه عمل خود را به عهده دارد.

فعالیتهای شرکت
 فعالیتهایی را شامل می شود که از سوی وزارت نیرو به عنوان فعالیتهای نظارتی و اعمال سیاستهای اجرایی ابلاغ می گردد و شامل فعالیتهای برنامه ریزی ، نظارت بر تولید ، انتقال و توسعه تاسیسات بوده و دارای ساختار تصویب شده مطابق نمودار ساختار سازمانی ارائه شده در بخش ساختار سازمانی می باشد.