شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

شركت آب و فاضلاب استان سمنان بر اساس قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب (مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ  1369/10/11) در ارديبهشت ماه سال 1371  تشكيل گرديد.


موضوع و هدف


فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب ، همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل:
1-بهره برداري از تاسيسات مرتبط با تامين و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه خانه ها، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، منابع، چاهها، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع.
2-بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه خانه ها و ايستگاههاي پمپاژ مربوطه.
3-اجراي شبكه هاي مربوط به توزيع آب شهري.
4-اجراي طرحهاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب.
5ـ-اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب با توجه به تبصره(3) ماده (1) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب.
6-سرمايه گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركتهائي كه با اهداف و وظايف شركت مربوط باشد. بمنظور ارتقاء‌ كيفي و كمي فعاليتهاي شركت.
7-انجام امور تحقيقاتي و آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور.