شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد