شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

چشم انداز و برنامه آتي شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان بر آن است که با بهره گيري از منابع انساني كار آمد ،توسعه تحقيقات كاربردي، دارا بودن ساختار اداري و مديريتي اثر بخش ، به گونه ای  عمل نمايد،تا مردم روستاهاي استان سمنان در حد استاندارد هاي ملي و بين المللي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع آوري ، انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته باشند همچنین این  شركت در حوزه حفاظت از منابع آب ،كمك به حفظ محيط زيست ، تامين بهداشت عمومي مردم ثابت قدم خواهد بود