شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد