شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان

شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان یک سازمان دولتی می باشد