موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی صنعت آب و برق - واحد آموزشی گیلان

موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی صنعت آب و برق - واحد آموزشی گیلان یک سازمان دولتی می باشد