شركت تولید نیروی برق اصفهان به موجب تصویب‌نامه شماره 141775/ ت 50393ﻫ مورخ 25/11/1393 به پیشنهاد مشترک شماره 100/20/52385/92 مورخ 21/12/1392 وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند (5) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - به صورت شرکت سهامی عام با شماره ثبت 55847 تاسیس گردید و در تاریخ 22/12/1394 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.