شرکت سهامی عام تولید نیروی برق زاهدان در تاریخ 1394/12/18 با شماره ثبت 6731 و با هدف تولید و فروش برق در زاهدان تأسیس گردید.