شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان بر اساس آیين نامه اجرايي قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق استا نها از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ از شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان انتزاع و فعاليت خود را به صورت مستقل آغاز نموده است و در حال حاظر جز شرکتهاي زيرمجموعه مادر تخصصي توانير مي باشد.
مسئولیت ها :
 واگذاری انشعاب و تامین برق و ارائه خدمات پس از فروش به متقاضیان فقط در سطح ولتاژهای فشار متوسط و فشار ضعیف با رعايت مناسب ترين زمان و کيفيت بر اساس دستورالعمل ها در حوزه عمل شرکت
 خرید انرژی برق در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران و فروش آن بر اساس مصوبات وزارت نیرو.
 وصول هزینه های واگذاری انشعاب و بهای برق و سایر خدمات مربوطه, به متقاضيان و مشترکين تحت پوشش آن بر اساس مصوبات وزارت نيرو.
 اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در نحوه ارائه خدمات به متقاضیان ومشترکان.
 ارتقاء سطح ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین با استفاده از فنآوری روزآمد.