شرکت توزیع نیروی برق شهر اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق شهر اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

 سند استراتژی شرکت با شعار " افتخارما" تدوین گردیده است. کلمه افتخار ما بر ۷ برنامه تمرکز دارد که ارائه خدمات الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصد ،فوت و نقص عضو به صورت صفر درصد ،کاهش تلفات به میزان ۵ درصد ،کاهش خاموشی به ۳۰ دقیقه به ازا هر مشترك در سال ، كاهش ۵۰  درصد رشد بار ،انجام ۱۰۰ درصد وصول مطالبات و درنهایت ۹۰ درصد پروژه ها طبق برنامه اجرايي و عملياتي گردد.