تعاونی خدمات زیربنایی رفسنجان

تعاونی خدمات زیربنایی رفسنجان یک شرکت در شهر رفسنجان می باشد