جهدسازان توس

کلیه امور عمرانی شامل امور ساختمانی، تاسیساتی ، سازه های هیدرولیکی،راه سازی و سدسازی و غیره و مشارکت با شرکت ها و موسسات و سازمانها اعم از بخش خصوصی و دولتی