شرکت ساختمانی میثاق برتر توس سال 1365 همزمان با نزدیک شدن به پایان 8 سال جنگ تحمیلی و با توجه به ویرانی های ایجاد شده در سایه جنگ، عهده دار بخشی از سازندگی کشور شده است.