نگاران

شرکت درسال 1370 به ثبت رسیده ودرطول 15 سال گذشته در امر پروژه های ساختمانی وراهسازی بی وقفه مشغول فعالیت بوده ودراستانهای ایلام وکرمانشاه و خوزستان سوابق کاری دارد