شرکت رايانه اي ميلان افزار با سابقه اي ديرين در تهيه صورت وضعيت و برآورد پروژه هاي عمراني اقدام به طراحي و توليد نرم افزاري جهت مکانيزه نمودن اين امر نمود . نرم افزار ميلان متره حاصل تفکري عظيم بود که هدف آن متحول نمودن امر متره و برآورد ميباشد . پس از استقبال کارشناسان مربوطه در سراسر کشور و با فراگير شدن فعاليتهاي مهندسي متره در کشور و نياز به گروه فعال و متخصص در زمينه طراحي نرم افزارهاي عمراني شرکت رايانه اي ميلان افزار نرم افزارهايي طراحي و پس از ثبت آن در شوراي عالي انفورماتيک کشور در اختيار جامعه عمراني و آبادگران قرار داد. ميلان افزار از آغاز تا کنون بيش از 20 نرم افزار متفاوت طراحي و توليد نموده است . شرکت ميلان افزار پايه و اساس فعاليت خود را بر توليد نرم افزارهاي تخصصي عمراني و معماري بنا نهاده است ولي آمادگي پذيرش هر گونه نرم افزار پيشنهادي شما را دارد.الف ) اهداف دراز مدت1 - ادامه كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي درصنعت ساختمان درسطح وسيعتر2 - انتشار و چاپ كتاب درزمينه هاي ساخت و ساز3 - توسعه تجارت خارجي شركت4 - افزايش تعداد نمايندگي هاي فروش در داخل كشورب ) اهداف كوتاه مدت1 - ايجاد تنوع بيشتر در توليد نرم افزارهاي عمراني2 - توسعه تجارت داخلي شركت3 - شركت بيشتر در كميته هاي تخصصي4 - همكاري بيشتر با شركت هاي ساختماني به منظور تهيه صورت وضعيت و برآورد پروژه هاي ساخت وساز5 - بكار گيري نيروي انساني بيشتر درشركت به منظور گسترش خدمات فني مهندسي6 - همكاري با سازمانها و ارگانها براي تدريس متره و برآورد