پشم سرباره ایران

عایق های صوتی و حرارتی ایزوپایپ، ایزوبلانکت، فنوپانل، فنونلت

شركت پشم سرباره ايران يكي از پيشرفته ترين و بزرگترين توليد كنندگان عابق هاي صوتي و حرارتي از پشم سرباره در ايران مي باشد هدف مديريت اين شركت همگام با كليه مديران و كاركنان در جهت بهبود مستمر كيفيت و جلب رضايت مشتريان داخلي و خارجي مي باشد. جهت تحقق اين امر كارخانه توليد پشم سرباره اقدامات زير راسرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است و مديريت كارخانه و همچنين ساير مديران و كاركنان متعهد به رعايت آن مي باشد
- اولويت دادن به كيفيت محصول در تمام فعاليت هاي كارخانه
- آموزش مستمر كاركنان همگام با رشد و توسعه
- حفظ جريان سيستم تضمين كيفيت و بهبود مستمر آن در كليه فعاليت هاي كارخانه
- جلب رضايت مشتريان و توليد محصولات منطبق با درخواست آنها
- كنترل كيفيت و نظارت بر تمامي مراحل توليد محصول
- استفاده از منابع و امكانات (نيروي انساني، تجهيزات، منابع اوليه) مناسب جهت توليد محصول با كيفيت مطلوب
- بررسي مشكلات و عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه جهت رفع آنها و بهبود مستمر