کارخانه آجر کسری اصفهان در سال 1355 تاسیس گردید . تولید کارخانه تا سال 1360 آجر زبره که با قالب دستی توسط کارگران به صورت سنتی انجام می گرفت . در سال 1361 تولیدات کارخانه توسط دستگاه های ماشینی که گل آماده را داخل آن می ریختند و سپس خشت از دستگاه خارج می شد انجام می گرفت. در سال 1371 این دستگاه ها از رده خارج شد  و دستگاه های جدید جای آنها را گرفتند که در این دستگاه ها خاک خشک وارد مدار تولید می گردد و خشت خام خارج میشود که این خشت در هوای آزاد خشک شده و پس از خشک شدن در کوره های پخت قرار می گیرد  تا خشت خام به صورت آجر درآمده تحویل بازار گردد .