پروفیل سازی جباری

چهارچوب های فلزی پیش ساخته و انواع ستونهای صنعتی و ساختمانی- لوله و پروفیل آهنی- نبشی- تجهیزات نصب سنگ نمای ساختمان بصورت خشک- کرکره های پوشش سقف (گالوانیزه و رنگی)

چهارچوب های فلزی پیش ساخته و انواع ستونهای صنعتی و ساختمانی- لوله و پروفیل آهنی- نبشی- تجهیزات نصب سنگ نمای ساختمان بصورت خشک- کرکره های پوشش سقف (گالوانیزه و رنگی)