سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب6/6/1365و در اجرای دستور جناب آقای مهندس کازرونی وزیر محترم مسکن و شهر سازی در خصوص تأسیس سازمانهای نظام مهندسی استانها که در سال 1369 صادر گردیده و به دنبال اولین کنگره سازمان نظام مهندسان کشور که در 20 و 21 خرداد ماه سال 1370 در شهر اصفهان و با شرکت سازمانهای نظام مهندسی 11 استان و حضور مقامات سیاسی و اجرائی آن استان به منظور حل و فصل مسائل مشترک سازمانها و با پیام مقام محترم ریاست جمهور کار خود را آغاز کرد و درباره موضوعاتی در چهار محور:
1- فرم تشکیلات سازمانهای نظام مهندسی 
2- روابط سازمانهای مذکور با دستگاههای اجرائی و سایر سازمانهای عمومی و خصوصی 
3- ارائه خدمات تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی
4- حمایت از اعضاء سازمانها و عرضه خدمات به آنها 
بحث و بررسی و تبادل نظر گردید.