بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد