بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد