اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد