سه شنبه، 25، تیر، 1398 | Tuesday، 16 July، 2019

تمهیدات وبرنامه های اجرایی توانیر برای افزایش ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر، دفتربازرسی وپاسخگویی به شکایات توانیر طی گزارشی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت وارزیابی خدمات برق توانیر(سمات)که به استناد ماده۲۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد وبه منظور رسیدگی به درخواستها وشکایات مردمی درسال۹۵انجام شد،افزود:از زمان راه اندازی این سامانه تاکنون،تمامی درخواستهاوشکایات دریافتی ازمبادی مختلف شامل دفتر مقام معظم رهبری،نهادریاست جمهوری،سازمان بازرسی کل کشور،دفتر بازرسی ومدیریت عملکرد وزارت نیرو،درگاه الکترونیکی شرکت،مکاتبه مستقیم شهروندان و..ازطریق سامانه سمات رسیدگی واطلاع رسانی می شود.

این گزارش می افزاید:چنانچه هر یک ازشهروندان از چگونگی ارایه خدمات،نقض قوانین ومقررات وعدم انجام وظیفه ازسوی مسوولان شرکتهای برق منطقه ای وتوزیع نیروی برق شکایتی داشته باشند یا اطلاعی ازسوء جریانات اداری مانند اخذ رشوه،سوءاستفاده از مقام وموقعیت اداری،تضییع اموال عمومی ودولتی،وجود فساد ودیگرتخلفات اداری دارند،می توانند موضوع را ازطریق این سامانه اعلام کنند تاوفق ضوابط ومقررات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

دراین گزارش تصریح شده:شکایات ودرخواستهای مردم دراین سامانه به طور روزانه کنترل وپایش شده وپاسخ آن درمهلت مقررو مستند به بخشنامه ها ودستورالعملهای مرتبط ارسال می شود تاضمن پاسخگویی وجلب رضایت شهروندان،بازه زمانی موردنظر مراجع نظارتی نیز رعایت شود.

این گزارش می افزاید:درحال حاضرمیزان شکایات ودرخواستهای مردمی ثبت شده در سامانه سمات،از اقبال رو به گسترش شهروندان برای مراجعه به این سامانه حکایت دارد ودفتربازرسی وپاسخگویی به شکایات توانیر،تمهیداتی برای این سامانه درنظرگرفته تا ضمن افزایش سطح رضایتمندی مردم،حجم شکایتهای دریافتی نیز کاهش یابد که شامل۷ برنامه اجرایی ازجمله بازرسی های دوره ای ومستمراز شرکت های زیرمجموعه واحصاء نقاط آسیب پذیر،تدوین شیوه نامه بازرسی در۵محورتخصصی وارسال به شرکتهای زیرمجموعه صنعت برق در رابطه با اخذ رشوه وسوءاستفاده ازمقام اداری(موضوع تبصره یک ماده۹۱قانون مدیریت خدمات کشوری)است.

همچنین تشکیل کارگروه تخصصی به منظور رسیدگی بیشتربه شکایات ودرخواستهای مردمی ،تهیه گزارشهای آماری وتحلیلی ازماهیت وموضوع شکایات ودرخواستهای پرتکراربه مراجع ذیربط ،بررسی وتجزیه وتحلیل گزارشهای بازرسی به منظورآسیب شناسی وشناسایی گلوگاههای فساد وایجاد سازوکارلازم جهت ساماندهی وطبقه بندی مکانیزه گزارشهای دریافتی ازسازمان بازرسی کل کشوروشرکتهای زیرمجموعه صنعت برق از دیگر تمهیدات وبرنامه های اجرایی دفتر بازرسی وپاسخگویی به شکایات توانیردرسال۹۷عنوان شده است.


لینک اصل محتوا در شركت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی