دوشنبه، 27، خرداد، 1398 | Monday، 17 June، 2019

آگهی مزایده

کد خبر: 100957
یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 1:59
نمایش: 73

آگهی مزایده عمومی

(نوبت اول)


شهرداری بیجار د ر نظر دارد به استناد ماده ۵ و ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و بر اساس مجوز شماره ۱۶۲۴ مورخ ۲۸/۹/۹۷ شورای اسلامی شهر یک باب آپارتمان مالکیتی خود واقع در خیابان شهدا تحت پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۱۶۰۰ اصلی را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از نشر آگهی جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ارائه پیشنهادات به صورت مکتوب به واحد پیمان و رسیدگی شهرداری بیجار مراجعه نمایند .

ردیف

آدرس

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه پیشنهادی شهرداری برای هر مترمربع (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال )

۱

خیابان شهدای جنوبی

۹۳

۱۸.۵۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱ - شرکت در مزایده برای عموم آزاد است .

۲- متقاضی می بایست تضمین شرکت در مزایده را به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۶۷۳۰۰۴ بانک ملی واریز و یا به صورت یکی از تضمینات معتبر در معاملات دولتی و یا اسناد خزانه نزد شهرداری کارسازی نماید . بدیهی است به پیشنهادات بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۳- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

۴- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۵- کلیه هزینه های نشر آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد .

۶- شهرداری ملزم به ارائه اسناد مالکیت منطبق بر سند مالکیت می باشد .


لینک اصل محتوا در شهرداری بیجار

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی