یکشنبه، 5، خرداد، 1398 | Sunday، 26 May، 2019

آگهی مزایده عمومی مرحله اول اجاره زمین جهت تلویزیون شهری

کد خبر: 92895
دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 10:59
نمایش: 91

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره زمین جهت بهره برداری تلویزیون شهری  به افراد واجد الشرایط ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به شهرداری واحد دبیرخانه فرم های لازم را دریافت و پس از تکمیل فرم های مربوطه ، جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۰۵/ ۰۷ /۱۳۹۷ به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۴۲-۳۲۶۲۲۰۴۰  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی ۲۰۷) تماس حاصل فرمایند.

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه در سال ۱۳۹۷(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه در سال ۱۳۹۸(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه در سال ۱۳۹۹(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه در سال ۱۴۰۰(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

یک قطعه زمین بر اساس جانمایی جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۵.۵۰۰.۰۰۰

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۸.۷۰۰.۰۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۲۰۳۰۰۸۴۴۳۰ بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از دبیرخانه شهرداری دریافت و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگی  و شرط باعث ابطال مدارک  می گردد و همچنین  پیشنهادات باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده می باشد.

لینک اصل محتوا در شهرداری تفت

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی