بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

یکشنبه، 25، آذر، 1397 | Sunday، 16 December، 2018

آگهی مزایده عمومی سه قطعه زمین در بوستان های شهری

کد خبر: 94255
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 17:30
نمایش: 35

شهرداری اشتهارد برابر بند ۱ مصوبه شماره ۳۹ مورخ ۹۷/۰۴/۲۷ شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره سه قطعه زمین در بوستان حافظ، شهدا و سعدی جهت ایجاد غرفه عرضه مواد غذایی و تنقلات و استقرار وسایل بازی کودکان به بخش خصوصی واجد صلاحیت برابر مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
* مهلت دریافت اسناد: از ۹۷/۰۶/۲۶ تا ۹۷/۰۷/۱۵
* مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری ۹۷/۰۷/۱۵
* محل و ساعت بازگشایی پاکات: ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۵ دفتر شهردار اشتهارد
* مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به تفکیک واحدها برابر مقررات در اسناد مزایده مندرج است.
* هزینه چاپ آگهی روزنامه و کارشناسی و سایر عوارضات مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.
* سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

لینک اصل محتوا در شهرداری اشتهارد

نظرات کاربران