روابط عمومی و فرهنگ سازی (آموزش بانوان)

ازآن جایی که فرهنگ سازی یک فعل اجتماعی است که در ارتباط با گستره وسیعی از انسان ها سرو کار دارد و می خواهد بر رفتار و ذهنیت تعداد زیادی از آدمیان تاثیر بگذارد یک عمل روابط عمومی است زیرا شناخت افکار عمومی وتاثیر و نفوذ در آن یکی از وظایف و شاید مهمترین وظیفه روابط عمومی است.شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی در فرایند فرهنگ سازی خواهد داشت به این دلیل که فرهنگ و رفتار یک جامعه ناشی از نوع تفکر و اندیشه حاکم بر اذهان مردم آن جامعه است و تغییر واصلاح فرهنگ یک جامعه با تغییر واصلاح فکر و اندیشه مردم آن جامعه ممکن می شود. ازاین رو روابط عمومی به عنوان نماینده رسمی وعلمی شناخت و مطالعه افکار عمومی اهمیتی مضاعف می یابد. روابط عمومی به دلیل وظیفه درون سازمانی و برون سازمانی ،بیش از همه در اعتلا ورشد فرهنگ ورفتار با انسان سروکار دارد که از زمینه ها و امکانات وابزارهای خوبی جهت این اعتلا قدم بردارد و با مخاطب شناسی برای اقناع و نفوذ در مخاطبین دست یابد.طریق شناخت علمی و صحیح مخاطبان به راهبردهای معین و اجرای برنامه های سازماندهی شده به اطلاع رسانی و تدوین فرهنگ صحیح فردی و اجتماعی بپردازد و با تعمیم وسیع برای ترویج و تبلیغ یعنی جاانداختن رفتارها والگوهای مناسب رفتاری به مقوله "فرهنگ سازی" به اجرا در آورد. تبلیغ ،ترویج ، اقناع ، اطلاع رسانی ، آموزش ، زمینه سازی ،فضاسازی و... روش ها و راهبردهایی است که به عنوان وظایف و کارکردهای روابط عمومی در فرآیند فرهنگ سازی نقش موثری دارند.با مطالعه در نقش و کارکردهای روابط عمومی می توان به امر "فرهنگ سازی" که در درون هر یک از وظایف جای دارد دست یافت. ازسه وظیفه اصلی در فرهنگ سازی می توان به ۱-اطلاع یابی ۲-اطلاع شناسی ۳-اطلاع رسانی اشاره کرد .

۴- آموزش بانوان:

مشاهدات و مطالعات پژوهشگران نشان داده است که زنان نقش قابل توجهی در مدیریت مصرف آب دارند. آنان به عنوان مدیرخانه، برای تامین نیازهای خانوار و چگونگی مصرف برنامه ریزی می کنند و می توانند در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان، همسر و نزدیکان نقش کلیدی داشته باشند. آنان از آب برای طبخ غذا، فعالیت های تولیدی و درآمدزا و خدمات رسانی استفاده می کنند . بنابراین در ارتباط با کمیت و کیفیت آب و محدودیت های آن از دانش قابل توجهی برخوردارند. با توجه به نقش زنان در مدیریت مصرف آب، آنان می توانند با مشارکت در تعیین اولویت ها و برنامه ریزی ها برای طرح ها نقش مهمی در کمیته های آب و یا تامین نیروی کار مورد نیاز داشته باشند. تجربه کشور ما و سایر کشورها نشان می دهد که مشارکت زنان در طرح ها نه تنها باعث بهره مند شدن آنان از خدمات طرح ها می شود، بلکه باعث توانمندسازی و ارتقاء موقعیت آن ها در جامعه می گردد .

زنان دارای دانش قابل توجهی در ارتباط با منابع اب هستند وبنابراین کلید موفقیت برنامه ها و سیاستهای توسعه منابع اب محسوب می شوند.

با توجه به حضور فعال زنان در جامعه امروزی و امکان وایجاد فعالیت در قالب تشکل های خود جوش مثل NGO سیطره مدیریت و تعامل کاری زنان در سطوح مختلف خانواده ،محله ،شهر،اجتماع و مراکز فعالیتی گوناگون ،می تواند نقش افرین فعالیت های اساسی در زمینه مدیریت مصرف اب باشد .

زنان عامل اصلی انتقال فرهنگ مصرف بهینه اب هستند وهمچنین از مشارکت کنندگان اصلی در امر مدیریت مصرف اب می باشند  .این گروه به دلیل موقعیتی که در خانواده دارند می توانند اموزش دهندگان مجربی در زمینه های مختلف مصرف اب باشند .واز طرفی به دلیل اینکه زنان بیشتر از دیگر اعضا خانواده در منزل با اب سرو کار دارند مجری تغییر فرهنگ اب محسوب می شوند .

در این میان مادر ،رکن اصلی تربیت است ویک مادر فهمیده می تواند در خانه الگویی صحیح از مصرف را در جامعه بازی نماید .

توجه لازم به نکات اصلی و حس مسئولیت پذیری و قانونمندی در زنان یکی از ویژگیهایی است که خانواده با بهره مندی از ان می تواند مهر اصلاحات بر روی اشتباهات و نقاط ضعف خود بزند .

با توجه به نقش زن به عنوان مادر یا معلم در انتقال فرهنگ بایستی خود الگوی مناسب و شایسته ای برای فرزندان باشد .

یک زن به عنوان راهنمای اجتماعی خانواده باید درک عمیقی از مشکلات و را ه کارها داشته باشد .او باید بتواند درست و نادرست را به خوبی تشخیص دهد  تا سنت های غلط را نادیده گرفته و عادتهای اشتباه را از بین ببرد .

در این زمینه نیز روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی با برگزاری همایش همچون همایش بانوان در سد الغدیر ساوه و همایش هسران همکاران در سد کمال صالح تلاش نموده از ظرفیت این قشر از جامعه در فرهنگسازی مصرف بهینه آب استفاده نماید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات