آگهی تجدید مناقصات عمرانی شهرداری چناران – مرحله دوم

آگهی تجدید مناقصات عمرانی شهرداری چناران – مرحله دوم

نوبت اول
شهرداری چناران درنظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط در سال جاری از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه و کسب اطلاعات بیشتر به اداره حقوقی و املاک شهرداری چناران، واقع در ابتدای بلوار طالقانی، ساختمان شهرداری مراجعه و با شماره تلفن ۱-۴۶۱۲۷۳۴۰ -۰۵۱ داخلی ۱۲۶ تماس حاصل فرمایند.
۱- میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه واریزی بحساب شهرداری چناران می باشد.
۲- مهلت مراجعه جهت دریافت اسناد تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ از اداره حقوقی و املاک شهرداری چناران می باشد.
۳- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ اداره حراست شهرداری
۴- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری به استناد بند ۶ ماده ۵ آئین نامه شهرداریها در رَد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.
۵- هزینه درج تجدید آگهی در مرحله دوم و دو نوبت و هرگونه کارشناسی احتمالی بَرعهده برنده مناقصه خواهد بود.
۶- ساعت و روز بازگشایی پاکات و محل قرائت پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ در محل دفتر شهردار می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری چناران

  منبع خبر

  شهرداری چناران

  شهرداری چناران

  شهرداری چناران یک شهرداری در شهر چناران می باشد

   نظرات