ایجاد دو جایگاه عرضه میوه تنظیم بازار

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

    نظرات