قتاز خاکپور گیگلو

مدیر عامل جاوید راه آراز

نظرات