مهندس شاهرخ صداقتی زاده

مدیر عامل جلوگاه سازندگی خزر

نظرات