مسعود جمال لیوانی

مدیر عامل جمال کاران سپید

نظرات