مسعود سلطانی گرد فرامرزی

مدیر عامل حریم سازان کویر

نظرات