مهندس سینا هوشیار

مدیر عامل حصار گستر هشترود

نظرات